Se alla

Skånska partier – tänk om!

Lägg inte ner det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa

Behovet av en kraftfull och handlingskraftig politik för att förebygga ohälsa bland skåningarna har sällan varit större.

Att hälsofrämjande insatser är viktiga håller de flesta med om och det påtalas gång på gång av politiker från höger till vänster. Därför är det märkligt att en majoritet av Region Skånes politiska partier vill avveckla Folkhälsoberedningen, Region Skånes enda politiska nivå som uteslutande arbetar med dessa frågor. Det tycker vi liberaler är helt fel väg att gå. Regionens folkhälsoarbete behöver utvecklas, inte avvecklas.

Två års pandemi ledde för många till en social isolering och minskad fysisk aktivitet, oavsett om de drabbades av själva sjukdomen. Nu rasar ett krig i vårt närområde och vi ser ökade spänningar i Europa. Det skapar oro och gör att många mår dåligt. Här måste samhället agera.

Redan innan pandemin ökade den psykiska ohälsan bland både kvinnor och män enligt Region Skånes egen Folkhälsorapport som riktar sig till personer över 18 år. Unga vuxna visar både på högst nivå av nedsatt psykiskt välbefinnande och störst försämring sedan den senaste mätningen. Samtidigt visar motsvarande rapport bland barn och unga att den psykiska ohälsan ökar bland både tjejer och killar bland undersökta elever på såväl mellanstadie, högstadie- och gymnasienivå. Den klart största försämringen av den psykiska hälsan jämfört med tidigare har skett hos flickor i årskurs 6.

För att vända denna negativa trend behövs ett ökat fokus och en ökad politisk prioritering på det förebyggande och främjande arbetet. Den bästa sjukvården vi kan erbjuda skåningen är den som aldrig behövs. Genom att fokusera på förebyggande insatser sparar vi i förlängningen resurser både mänskligt och i antalet sjukvårdsplatser. Den enda regionala nivå som uteslutande arbetar med dessa frågor är Folkhälsoberedningen. År 2019 inledde beredningen, efter beslut i Regionala utvecklingsnämnden, en kraftsamling kring ungas psykiska hälsa. Det har resulterat i bildandet av en samverkan med de skånska kommunerna, den idéburna sektorn, skånska lärosäten och näringslivet för att utveckla, sprida och utvärdera metoder att stärka ungas psykiska hälsa. Idag ingår 22 skånska kommuner, RF-SISU Skåne, Skolidrottsförbundet Skåne, PART, Stiftelsen Skånska Landskap, BUP, Länsstyrelsen, Friluftsfrämjandet Syd och Region Skåne i arbetet som fortsätter utvecklas. Det är en bra början, men det räcker inte.

För att komma åt problemet med psykisk ohälsa på allvar skulle Folkhälsoberedningens uppdrag behöva breddas. Idag ligger beredningen under den Regionala utvecklingsnämnden utan direkta kopplingar till det arbete som görs inom sjukvården, på vårdcentraler och inom vuxenpsykiatrin. Det gör att de insatser som genomförs har svårt att nå rätt målgrupp och få den breda spridning som behövs både innanför och utanför Region Skånes egen organisation. Vi liberaler föreslog därför föreslagit att Folkhälsoberedningen nästa mandatperiod ska fungera som en paraplyberedning till Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden och Primärvårdsnämnden och bestå av nämndernas presidier. På så sätt blir det lättare att göra breda insatser och få genomslag i hela organisationen samtidigt som de förebyggande insatserna kommer högt på dagordningen hos Skånes mest inflytelserika politiker. Det skulle vara ett stort steg framåt som både hade lett till ett minskat mänskligt lidande och samhällsekonomiska vinster på sikt genom minskade sjuktal. Det ligger också helt i linje med det förslag som arbetats fram i en genomlysning av Region Skånes folkhälsoarbete som gjorts av regionens tjänstemän.

Det är för oss därför obegripligt att en majoritet i regionfullmäktige bestående av sverigedemokrater, socialdemokrater, moderater, centerpartister och kristdemokrater istället gör tvärtom och vill avveckla Folkhälsoberedningen. Förebyggande hälsofrågor ska med deras förslag hanteras helt av Regionala utvecklingsnämnden, som nästan uteslutande har fokus på helt andra områden. Detta ska genomföras utan någon form av konsekvensanalys och gör att frågorna hamnar i skymundan och prioriteras ner, vilket vi liberaler menar är ett enormt misstag.

Under vårens debatt i regionfullmäktige, när beslut i frågan togs, hörde vi inte ett enda argument för hur folkhälsoarbetet stärks av att lägga ner beredningen. Liberalerna vägrar acceptera att folkhälsoarbetet faller mellan stolarna.

Nu måste M,C,KD,S och SD svara på hur de kommer verka för att det livsviktiga hälsofrämjande folkhälsoarbetet inte ska prioriteras ner. Skåningarna förtjänar svar. Skåningarna förtjänar bättre.