Se alla

Uttalande i samband med Liberalerna Skånes årsmöte, 2022-03-30

Rysslands invasion av Ukraina har skapat den snabbast växande flyktingkrisen i Europa sedan slutet av andra världskriget. Invasionen är ett anfall på den fria världen och ett angrepp mot den enskilda människan och hennes frihet. 

Skåne påverkas, och kommer i allra högsta grad att fortsätta påverkas, av rådande omvärldsläge. Något som kräver att vi rustar oss, både för stunden men också för det längre perspektivet. Vi gör vad vi kan på lokalt och regionalt håll. Men även staten behöver fullgöra sina plikter. Tyvärr har regeringens agerande så här långt präglats av en passivitet som riskerar att få stora negativa konsekvenser. Detta måste förändras. Snabbt behöver vi få till långsiktigt hållbara lösningar som tar fokus både på den enskilda individen som kommer hit och på samhällets behov av beredskap.  

Liberalerna Skåne kräver därför bättre beredskap och framförhållning av regeringen på flera viktiga områden. Vi vill se följande åtgärder: 

Migrationsverket måste ges rätt förutsättningar för flyktingmottagande  

Det råder stor osäkerhet hur väl Migrationsverket är förberedd och förmögen att hantera den ukrainska flyktingströmmen och relaterade ärenden. Den socialdemokratiska regeringen har haft möjlighet att dra flera lärdomar från flyktingkrisen 2015-2016, men enligt riksrevisionens rapport (skr. 2021/22:82) om neddragningarna hos Migrationsverket 2017-2020 stapplar myndigheten fortfarande efter flera försök till effektivitetsåtgärder. 

Liknande slutsatser om omfattande brister presenteras även i Riksrevisionens granskning (RiR 2021:9) av Migrationsverkets verksamhet i handläggningsärenden. Bristerna rör bland annat uppföljning och kvalitet i handläggningsarbetet, brister i kompetensförsörjningen, ofullständiga digitaliseringsprojekt och ett bristfälligt samarbete mellan myndigheter. 

Migrationsverket har också fått färsk kritik av JO för långsam handläggning i samtliga granskade ärenden och för passivitet under handläggningen i de flesta av ärendena. Något som bekräftas av de mer än 80 000 framställningar om dröjsmålstalan i medborgarärenden som kommit in till myndigheten mellan 2018 och 31 oktober 2020. 

För att ge de ukrainska flyktingarna ett bra mottagande och ge förutsättningar för kommuner att möjliggöra detta, måste regeringen se till att Migrationsverkets insatser och kapacitet är överensstämmande med det viktiga uppdrag och skyldigheter de har i situationer som denna.  Vidare bör regeringen vara lyhörda inför migrationsverkets behov som deras vädjande om aktivering av bosättningslagen.  

Inför en Ukrainaskola.
Barnen förtjänar snabba lösningar. 

Vi behöver skyndsamma politiska åtgärder för att alla de barn och unga som flyr kriget i Ukraina ska få ett så bra mottagande som möjligt. Det är 40 % av flyktingarna som beräknas vara barn och ungdomar. De har lämnat sitt land, stad och skola bakom sig och deras trygghet har blivit bortryckt ifrån dem. För att flyktingar som är barn och unga ska kunna känna sig trygga igen, få en vardag präglad av rutiner och kamrater att umgås med är skolan viktig av sociala skäl. 

Därför vill Liberalerna Skåne barn och unga som befinner sig i Sverige den första tiden får tillgång till en särskild skolform, en så kallad Ukrainaskola. Vi föreslår att eleverna ska tillhöra en svensk skola men undervisas enligt ukrainsk läroplan i så hög utsträckning som möjligt med jämnåriga elever från Ukraina. Eleverna ska även få en introduktionsundervisning i det svenska språket eller delta i svensk skola vid sidan av. Syftet är att skapa trygghet och säkerställa att deras skolgång inte får ett avbrott. 

Ukrainska lärare som flytt hit ska även fångas upp i syfte att få möjlighet till sysselsättning genom undervisning. Det handlar om allt ifrån att erbjuda ukrainska lärare utrymme och utrustning för att bedriva distansundervisning digitalt för äldre barn, men även om att säkerställa att Ukrainaskolan tillvaratar all relevant akademisk kompetens som finns hos flyktingarna.

Stärk elberedskapen i Skåne. 

El är den mest fundamentala insatsvaran i hela samhället. Inget av det vi gör går att göra utan el. Därav är det mycket allvarligt att Skåne inte har den beredskap som är helt nödvändig för att klara ett större elavbrott. Kriget i Ukraina har satt fokus på hur sårbar vår el-infrastruktur är för störningar.  Det har sedan tidigare framgått i flera rapporter att det skånska elsystemet riskerar att helt slås ut under en längre tid vid en störning. Som det är nu saknas därmed förutsättningar för att uppfylla lagkrav om nöddrift och återuppbyggnad efter större elavbrott i södra Sverige.

Det skånska elsystemet är eftersatt och har nedmonterats till fördel för partiideologiska självförverkliganden. Regionen har gjorts beroende av elimport både från Norrland och utlandet. Det är av stor vikt att regeringen ser till att Skåne ges möjlighet till lokal planerbar elproduktion. Många nättjänster, som just elberedskap, tillhandahålls även idag utan ersättning. Det finns med andra ord ingen marknad för dessa vilket vi nu ser konsekvenserna av i Skåne och bör vara något regeringen åtgärdar snarast till fördel för skånsk säkerhet och beredskap.