Se alla

Sjukvård

Rätt vård i rätt tid

Oavsett var i Skåne du bor, ska du få god vård, i rätt tid. Under de fyra år som Liberalerna varit med och styrt den skånska hälso- och sjukvården har vi åstadkommit mycket. Men mer finns att göra.

Liberalerna vill:

  • Att vårdcentralernas andel av sjukvårdsresurserna ökar till 25 procent
  • Att alla skåningar ska kunna vara listade på en namngiven fast läkare senast år 2024.
  • Införa ett listningstak som innebär att din fasta läkarkontakt ansvarar för som mest 1100 invånare
  • Ge mer akutsjukvård i hemmet
  • Öka möjligheten för vårdanställda att påverka sitt eget schema
  • Skapa fler karriärvägar inom vården
  • Höja ersättningen för dem som arbetar på obekväma tider
  • Inrätta 100 extra utbildningar för barnmorskor inrättas
  • Införa tydliga bemanningsmål i förlossningsvården i – en födande, en barnmorska

 

Vårdcentralerna – navet i hälso- och sjukvårdssystemet

Liberalerna har en stolt och lång tradition som vårdcentralernas politiska företrädare i den skånska sjuvårdspolitiken. Vi vill att vårdcentralerna ska vara navet i hälso- och sjukvårdssystemet och ha ett helhetsansvar för patienternas vård. Att stärka vårdcentralerna ser vi liberaler som en viktig frihetsreform för att föra vården närmare skåningarna och främja trygghet och kontinuitet för skånska patienter. När vårdcentralerna ges mer resurser och ett större ansvar kan också akutsjukhusen avlastas så att vårdköerna blir kortare.

Under den senaste mandatperioden har vi liberaler varit med och sett till att vårdcentralernas resurser ökat med en miljard kronor. Vi vill fortsätta med detta arbete. Vårt mål är att vårdcentralerna ska få 25 procent av den totala sjukvårdsbudgeten, precis som i våra grannländer Danmark och Norge. Målet ska nås under nästa mandatperiod.

Fast läkare till alla skåningar

Liberalerna vill att alla skåningar ska kunna vara listade hos en namngiven, fast läkare senast år 2024. Med en fast läkarkontakt slipper patienten upprepa sin sjukdomshistoria vid varje nytt vårdbesök. Samtidigt får läkaren en bättre överblick över pågående aktiviteter och sjukvården kan bedrivas mer effektivt. Den fasta läkaren ska vara specialist i allmänmedicin eller ST-läkare i allmänmedicin. Vi vill också att ett listningstak införs med målet att ingen läkare ska ha fler än 1100 invånare på sin lista. Syftet med listningstaket är att bidra till en ökad trygghet och tillgänglighet för patienten samt en bättre arbetsmiljö i vården. Vi hoppas att flera av de specialister i allmänmedicin som valt bort en heltidstjänst på vårdcentral till förmån för andra karriärvägar kan lockas tillbaka med denna reform.

Gör bristyrken till drömjobb

Den skånska sjukvårdens absolut viktigaste resurs är medarbetarna. Inte minst under pandemin har sjukvårdspersonalen visat en otrolig förmåga att anpassa sig till en ny svår verklighet och ett enastående engagemang för att vårda svårt sjuka covidpatienter. Liberalerna vill satsa på medarbetarna för att både locka fler att söka sig till skånsk sjukvård och få fler att stanna kvar.

För att få fler att söka sig till den skånska sjukvården vill Liberalerna kraftigt höja ersättningen för den som arbetar på obekväma tider och möjliggöra fler karriärvägar för vårdanställda. Tydliga utvecklingsvägar och möjlighet till kontinuerligt lärande är viktigt för att kunna behålla medarbetare. Du ska inte behöva byta arbetsgivare för att utvecklas och höja din lön. Vi vill också att det ska märkas betydligt mer i lönekuvertet om du som vårdanställd väljer att arbeta på obekväma tider. Därför vill vi se ett särskilt 24/7-tillägg.

Bristande flexibilitet och kontroll över det egna schemat är en vanlig anledning till att många medarbetare inom vården väljer att byta arbetsgivare. Liberalerna menar därför att Region Skåne måste anpassa sig till medarbetarnas önskemål och införa ett mer flexibelt och lyhört tillvägagångsätt vid schemaläggning. I längden sparar detta både tid och resurser för vården eftersom fler erfarna vårdutbildade medarbetare kan välja att stanna kvar inom organisationen.

Akutsjukvård i hemmet

För att korta köerna behöver vi arbeta på ett annat sätt. Akutsjukvård i hemmet, som nu framgångsrikt testas på Skånes universitetssjukhus, behöver utökas. Då kan många vårdplatser inne på sjukhusen frigöras. Sjukhusen måste också stödja vårdcentralerna med specialistkompetens för att på så sätt minska belastningen akutmottagningarna. Det arbetssättet har prövats på flera olika håll med goda resultat och vi vill införa det på fler platser i Region Skåne.

Trygg förlossning för alla skånska kvinnor

En trygg förlossning för kvinnor och barn kräver goda arbetsvillkor för personalen. Barnmorskorna på regionens förlossningsmottagningar måste få fler kollegor och en bättre arbetsmiljö. Vi måste utöka antalet utbildningsplatser och se till att fler väljer att arbeta i förlossningsvården där behoven finns

Det utbildas för få barnmorskor. Staten har inte tagit sitt ansvar att se till så det finns tillräckligt med utbildningsplatser för att täcka behoven. Därför vill Liberalerna att Region Skåne köper 100 extra utbildningsplatser för barnmorskor under nästa mandatperiod.

Liberalerna vill också inrätta ett bemanningsmål om en barnmorska per födande kvinna. Vår målbild är att varje kvinna i aktiv fas av förlossningen ska kunna ha en och samma barnmorska vid sin sida. Det ökar tryggheten för kvinnan, minskar risken för förlossningsskador och skapar en bättre arbetssituation för barnmorskan.

Använd kompetensen rätt

Liberalerna vill att alla som arbetar inom den skånska sjukvården ska syssla med arbetsuppgifter som tar tillvara just deras kompetens på bästa sätt. Idag utför sjukvårdspersonal så som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor uppgifter som icke-sjukvårdsutbildad personal skulle kunna göra minst lika bra. Det kan exempelvis röra sig om städning, att leta efter vårdplatser eller att servera mat till patienter. Liberalerna har under mandatperioden tagit initiativ till ett pilotprojekt på Lasarettet i Ystad där medarbetare från regionens serviceförvaltning tagit över en del av de sysslor som sjuksköterskor och undersköterskor tidigare hade. Resultatet har varit mycket gott och nu vill vi att fler sjukhus följer efter.