Se alla

Arbetslinjen

Bryt bidragsberoendet

I höstens val ställs två linjer mot varandra, en borgerlig arbetslinje mot en socialdemokratisk
bidragslinje. En politik för fler i jobb, mot en politik för mer av samma som i dag. Liberalerna vill ge
fler chansen att stå på egna ben och att det alltid ska löna sig att arbeta. Vi vill:

 • Införa ett bidragstak. Att gå från försörjningsstöd till att jobba lönar sig inte för många
  människor. Ett bidragstak, där summan av bidragen som regel är lägre än lönen från arbete,
  bör därför införas i syfte att undvika att utbetalningar staplas på varandra inom ett hushåll.
 • Sänka skatten med fokus på låga inkomster. Makten över den egna tillvaron ökar när
  individen får behålla mer av den inkomst som hon eller han själv tjänat hop. Därför är låga
  skatter en fråga om människors frihet och självbestämmande.
 • Utöka kraven på motprestation för försörjningsstöd. Den som får försörjningsstöd måste
  också få stöd att återigen kunna försörja sig själv. Krav på motprestation bör göras
  obligatoriska i samtliga kommuner, detsamma gäller sanktioner för den som inte tillgodogör
  sig svenska inom SFI på en rimlig nivå eller vägrar att söka arbete på närliggande ort.
Fler i egen försörjning

Regeringens bidragspolitik dömer människor till passivitet och utanförskap. Situationen är extra
allvarlig i vissa utanförskapsområden. Arbetslösheten är idag mer än dubbelt så hög och andelen som
lever med försörjningsstöd är mer tre gånger så hög i landets utanförskapsområden jämfört med
övriga Sverige. Att fastna i passivitet och bidragsberoende är förödande för den enskilde och skapar
spänningar i samhället. Risken är också stor att bidragsberoendet i arv. Ett barn vars föräldrar inte
arbetar lär sig aldrig göra kopplingen mellan att gå till jobbet och att kunna betala hyran. Det behövs
fler vuxna förebilder som visar varje ny generation att egen försörjning är möjlig.
Liberalerna vill att en ny borgerlig regering ska styra politiken efter ett nytt egenförsörjningsmål och
ge SCB i uppdrag att kontinuerligt ta fram data över hur stor andel av befolkningen som försörjer sig
själva i olika demografiska grupper. Särskilt viktigt är det att det tas fram arbetslöshetsstatistik och
egenförsörjningsdata för de utsatta områdena. För att vända utvecklingen i de utsatta områdena
måste fler människor försörja sig själva.