Se alla

Frågor och liberala svar på viktiga rättspolitiska frågor

Denna sammanställning syftar inte till att göra en heltäckande genomgång av Liberalernas rättspolitik. Syftet är istället att ge ett kortfattat kunskapsunderlag i några rättspolitiska frågor som ofta debatteras.

Bakgrund

Nivån av skjutvapenvåld har ökat lavinartat i Sverige. Mätt i antal avlidna per en miljon invånare
har Sverige gått från att vara ett av Europas minst drabbade länder av skjutvapenvåld åren
2000-2003 till att efter år 2017 vara det värst drabbade landet (Källa: Eurostat/WHO/BRÅ). Antal
avlidna per en miljon invånare har mer än fördubblats under perioden.

Enligt BRÅ:s nationella trygghetsundersökning 2020 oroar sig 47 % av befolkningen i stor
utsträckning över brottsligheten i samhället. Det är den högsta nivån sedan mätningarna började. 30% av befolkningen känner sig ganska/mycket otrygga eller undviker att gå ut sena kvällar i sitt
bostadsområde. Fler kvinnor (38 %) än män (22 %) känner så.

Varannan elev i årskurs 9 undviker vissa personer, platser eller aktiviteter av oro för att utsättas för
brott. (SVT Nyheter februari 2021).

Lag och ordning är en mycket högt prioriterad valfråga av väljarna i allmänhet och av Liberalernas
potentiella väljare (Novus januari 2022 och Liberalernas egna mätningar).

Tre aktuella rättspolitiska förslag och Liberalernas syn på dessa ANONYMA VITTNEN

Anonyma vittnen innebär att det finns möjlighet att vittna anonymt vid rättegångar. Liberalerna har
genom ett landsmötesbeslut beslutat att säga NEJ till införandet av sådana vittnen. Anledningen av
följande:

Enligt beslut i Europadomstolen, som Sverige har att följa, får anonyma vittnen endast tillmätas
mycket lågt bevisvärde och deras vittnesmål får inte utgöra avgörande bevisning. Det finns en stor
risk att många vittnen kommer att kräva anonymitet, vilket då leder till försvagad bevisning och
svårare att få fällande domar. Dessutom är det en domstol som beslutar om ett vittne ska få vittna
anonymt, vilket gör att polisen vid polisförhör inte kan garantera anonymitet.

 

Preventiv avlyssning

Preventiv avlyssning innebär att avlyssning får ske vid misstanke om brottslig verksamhet men där
enskilda brott inte kan preciseras. Motsvarande möjlighet finns redan vid terrorrelaterad brottslighet
och frågan gäller här om samma möjlighet ska finnas vid annan grov brottslighet såsom vid
gängrelaterade brott. Liberalerna vill att frågan ska utredas och ställer sig därmed i grunden
POSITIVT till förslaget. Anledningen är följande:

Det finns omfattande rättsmekanismer som förhindrar missbruk. En åklagare måste begära tillstånd
i (hemlig) domstolsförhandling och efteråt görs kontroller för att säkra att användandet gått korrekt
till och inte överutnyttjats etc. På grund av rådande tystnadskultur är hemlig avlyssning dessutom
det enda effektiva sättet att utreda grov brottslighet i gängmiljö. Gängens makthierarki gör det
mycket svårt att annars lagföra gängens ledargestalter, som ofta är de som anstiftar brotten.
Framgångarna i Enrcochat, Sky och Anom visar vad som kan åstadkommas.

 

Visitationszoner

Visitationszoner innebär att polis utan konkret misstanke om brott i utvalda områden ges rätt att
stoppa och genomföra kroppsvisitationer på personer i syfte att söka efter vapen. Liberalerna har genom ett landsmötesbeslut beslutat att säga NEJ till införandet av visitationszoner. Anledningen är
följande:

Visitationszoner försvårar polisens förtroendeskapande och relationsbyggande arbete i utsatta
områden och åtgärden efterfrågas heller inte av polisen. De skulle därför göra det än svårare att få
människor i dessa utsatta områden att vittna. Det ska även tilläggas att polisen redan har
långtgående befogenheter att visitera personer som exempelvis misstänks bära kniv eller narkotika.

 

Liberalerna föreslår istället för visitationszoner: utvidgad ungdomsövervakning

Utökad ungdomsövervakning innebär att unga personer som dömts för brott ska kunna få som
påföljd att polisen under en bestämd tidsperiod har rätt att utan konkret brottsmisstanke exempelvis
preventivt avlyssna, genomföra husrannsakan och kroppsvisitera ungdomen. Genom att på detta sätt
punktmarkera denne blir personen ointressant för gängen att använda för förvaring av narkotika och
för genomförande av diverse brottslighet eftersom risken att upptäckas är stor. Det är samtidigt en
dömd person som polisen har dessa befogenheter kring istället för att ett helt område
misstänkliggörs, som är fallet vid användning av visitationszoner.

För en långtgående förändring och minskning av den grova brottsligheten menar Liberalerna att det
krävs en kombination av repressiva åtgärder (bättre verktyg till polis och åklagare) och
brottsförebyggande åtgärder (vilket lyfts i Förortslyftet.)