Se alla

Den viktigaste valfrågan handlar om sjukvårdens medarbetare

Onsdag 7 september 2022

I regionvalet på söndag ska de skånska väljarna ta ställning till vilken sjukvårdspolitik som ska bedrivas i Skåne de kommande fyra åren. Vi, kandidater till regionfullmäktige för Liberalerna, menar att den absolut viktigaste frågan inför nästa mandatperiod handlar om sjukvårdens medarbetare: Hur får vi dem som idag arbetar i den skånska sjukvården att stanna kvar och hur kan vi locka nya medarbetare? 

De två största partierna i Region Skåne har lovat skåningarna att nyanställa 3000 respektive 3500 personer i sjukvården under de kommande åren. Vi liberaler deltar inte i denna budgivning. Vi håller naturligtvis med om att det behövs fler medarbetare i den skånska vården – idag är det till exempel brist på specialistsjuksköterskor och barnmorskor.  Men vi tror att det är bättre om sjukvårdsdebatten handlar om konkreta reformförslag istället för att vi politiker försöker övertrumfa varandra med vem som vill anställa flest. Liberalerna vill säkerställa tillräcklig bemanning i den skånska sjukvården, på både kort och lång sikt. Vårt regionala valmanifest innehåller flera förslag för att göra Region Skåne till en mer attraktiv arbetsgivare. Vi vill att ansvar och befogenheter ska ligga så långt ut i organisationen som möjligt för att frigöra den kraft, kunskap, kreativitet och engagemang som finns hos medarbetarna. Målet ska vara att regionen klarar av sitt uppdrag med fast anställd personal. Problemet med inhyrning av tillfällig personal är inte i första hand kostnaden, utan brister i kvalitet, kontinuitet och helhetsansvar.

Liberalerna vill att sjukvårdspersonalen ska kunna göra karriär och höja sin lön utan att behöva byta arbetsgivare. Vi vill därför se fler karriärtjänster inom samtliga yrkeskategorier. Vi vill också att det ska märkas betydligt mer i lönekuvertet om du som vårdanställd väljer att arbeta på schemalagd tid under kvällar och helger. Idag är skillnaden mellan att arbeta dagtid och kvällstid för liten.  Därför vill vi införa ett rejält tillägg för dem som väljer att arbeta schemalagd kväll, natt- och helgtid.

Bristande flexibilitet och kontroll över det egna schemat är en vanlig anledning till att många medarbetare inom vården väljer att byta arbetsgivare. Liberalerna menar därför att Region Skåne måste anpassa sig till medarbetarnas önskemål och införa ett mer flexibelt och lyhört tillvägagångssätt vid schemaläggning.

Liberalerna menar också att Region Skåne behöver bli bättre på att ta vara på den stora kompetens som vårdpersonalen har. Den som utbildar sig till undersköterska, sjuksköterska eller läkare ska inte behöva vara allkonstnär. Idag lägger sjukvårdsutbildad personal tid på sådant som att rengöra sängar och tömma papperskorgar. Lägg därtill alla de tidskrävande administrativa uppgifterna som vårdpersonalen måste hantera. Studier har visat att vårdpersonal ägnar upp till hälften av sin arbetstid åt annat än direkt patientarbete.

Under flera mandatperioder i Region Skåne har administrationsbördan för vårdpersonalen ökat. Trots detta vill en majoritet av de partier som styr regionen genomföra en genomgripande förändring av Region Skånes organisation som riskerar att skapa mer administration och stor oreda för vårdpersonalen. Majoritetens förslag innebär även att antalet politiska uppdrag utökas från dagens 386 till cirka 414. Det tycker vi liberaler är fel väg att gå. Vi politiker kan inte kräva att verksamheterna ska slimma sig samtidigt som den politiska överbyggnaden, med både förtroendevalda och byråkrater, sväller.

Liberalerna vill minska administration och frigöra tid för vårdpersonalen bland annat genom att dra ner på pappersarbete, digitalisera rutinmässiga arbetsuppgifter och låta andra personalkategorier ta över en del av vårdpersonalens arbetsuppgifter. Under denna mandatperiod har vi tagit initiativ till ett projekt på Lasarettet i Ystad där medarbetare från regionens serviceförvaltning tagit över en del av de sysslor som sjuksköterskor och undersköterskor tidigare hade. Resultatet har varit mycket gott och nu vill vi att fler sjukhus följer efter. Om vårdpersonalen får ägna sig åt just vård medan andra yrkeskategorier sköter administration och vårdnära service så kan verksamheten bli mer effektiv och patientnyttan öka.

Vi tror att våra reformer gör Region Skåne till en mer attraktiv arbetsplats. Exakt hur många nya tjänster det blir under nästa mandatperiod vet vi inte. Men det är heller inte poängen. Den skånska sjukvården förtjänar en mer seriös diskussion än så.

Gilbert Tribo
Camilla Mårtensen
Fredrik Sjögren
Charlotte Ramel-Andersson
Inger Tolsved Rosenkvist
Henrik Silfverstolpe
Christer Sörliden