Se alla

Nyheter

Aktuell politik och liberala evenemang

1 februari 2022

Bli nämndeman i Hovrätten

Just nu finns en vakant plats som nämndeman i Hovrätten. Nämndeman i Hovrätten Liberalerna söker en nämndeman till hovrätten. Hovrätten är andra instans bland…

25 november 2021

Liberalerna Skåne söker kampanjledare!

Liberalerna Skåne söker flera nya kampanjledare! Är du en person som tycker det är kul att träffa och prata med människor, och som också…

5 oktober 2021

Kandidater till valet 2022 för Liberalerna Skåne

Nomineringskommitténs föreslagna kandidatlistor inför regionvalet och riksdagsvalet 2022  Nomineringskommittén för Skåne lämnar härmed sitt förslag till kandidatlistor för regionvalet och riksdagsvalet 2022 inför Nomineringsmötets…

25 mars 2021

Rapport från årsmöte

Måndagen den 22 mars höll Liberalerna Skåne sitt andra digitala årsmöte 94 ombud för Skånes lokalföreningar, Liberala kvinnor i Skåne och Liberala ungdomsförbundet Skåne…

9 juni 2020

Liberalerna i Skåne LYSSNAR

Nu vill vi lyssna på DIG! Liberalerna i Skåne vill veta vad som är viktigt för just DIG, vem du än är. Bor du…

18 mars 2019

Liberalerna Skåne har fått en ny ordförande

Lördagen den 16 mars höll Liberalerna Skåne sitt årsmöte i Lund. Drygt 200 liberaler från 33 kommunföreningar var på plats, och röstade igenom valberedningens…

19 november 2018

Information efter Skånerådet

Skånerådet den 19 november ställde sig bakom den skrivelse som länsförbundets styrelse föreslagit, med tillägget: På liberalernas landsmöte i Västerås 2017 fattade vi tydliga…

Ett Liberalt paket för ett bättre Skåne

 _____________________________________________________________________

Hoppa till: För dig som är skåning, Mer i plånboken, Jobb före bidrag, Företag och entreprenörer är viktiga,  GRÖN EL TILL BÄTTRE PRIS, Sveriges bästa integration

 

För dig som skåning 

Liberalerna är ett litet parti med stora idéer. Vi vill att Skåne sätts på kartan som den mest attraktiva platsen i Sverige att bo på och att arbeta och driva företag i. Det har Skåne goda förutsättningar att bli. Vi måste bara se till att göra det som är bra ännu bättre och lösa de problem och hinder som Skåne har. Därför har vi satt ihop Skånelyftet. Ett liberalt paket med politiska förslag som lyfter regionen och kommuner, både i stad och på landsbygd, och tar tillvara på och förvaltar allt det fantastiska och unika med just Skåne.

Mer i plånboken 

Fler ska ha möjlighet att äga sin egen bostad och kunna forma sitt eget liv. Då behöver fler mer och snabbare pengar i plånboken.

Sverige måste utforma skattesystemet för en arbetslinje, inte en bidragslinje. Det måste löna sig att arbeta för de som kan. Sverige är fortfarande bland de länder i världen som beskattar arbete allra hårdast. Resultatet har blivit att det för många lönar sig mindre än i motsvarande yrken i andra länder att arbeta mer – och för vissa lönar det sig ibland inte alls.

 • De första 100 000 kronorna ska vara skattefria. En första jobbet-reduktion bör införas där de första 100 000 kronorna som redovisas från arbete eller företagande görs skattefria. Det skulle öka motiveringen att skaffa ett första jobb, att börja spara och göra det enklare för fler att få ihop en insats till ett hus eller bostadsrätt.
 • Ett skattebefriat bosparande för förstagångsköpare. Det ska löna sig att spara och ta ansvar. Genom att hjälpa människor att hjälpa sig själva kan ett skattebefriat bosparande leda till samhällsvinster, utan att staten behöver gå in med ekonomiskt stöd eller bidrag.
 • Sänk skatten på låga inkomster – 1000 kronor mer kvar i plånboken. Ett nytt kraftfullt och permanent jobbskatteavdrag bör införas. En lokalvårdare, caféanställd eller barnskötare bör få 1000 kronor mer kvar i plånboken varje månad.

Jobb före bidrag

I Skåne är arbetslösheten den näst högsta i landet. Var sjätte skåning är idag beroende av sociala ersättningar och bidrag. Det råder stora skillnader mellan kommuner och mellan inrikes- och utrikes födda. Fler skåningar måste komma i arbete – då blir både Skåne och skåningar rikare. Det blir även mer rättvist. Det är inte okej att du går och jobbar på morgonen medan din grannen sitter hemma och går på bidrag, men ni får ut lika mycket pengar i månaden.  

 • Inför ett bidragstak efter dansk modell. Spärra kommuner och myndigheter från att höja eller lägga till ersättningar när summan av transfereringarna överstiger den inkomst som kan antas vid ett kollektivavtalsenligt okvalificerat arbete.
 • Utöka kraven på motprestation för försörjningsstöd – sprid Solnamodellen. Solnamodellen och Växjölöftet har varit ett framgångsrikt tillvägagångssätt för att i samverkan mellan kommunerna, arbetsförmedlingen och näringslivet få fler i arbete. Modellen bygger på motprestation för försörjningsstöd, bättre matchning på arbetsmarknaden och insatser med vuxenutbildning. Vi vill sprida Solnamodellen till hela Skåne.
 • Bort med social ingenjörskonst i bidragssystemen – se över flerbarnstillägget. Dagens flerbarnstillägg är en kvinnofälla. Därför bör ersättningsnivåernas storlek och utformning reformeras.
 • Ett mer individualiserat försörjningsstöd. Skatter och bidrag ska utgå från individen, inte kollektiva enheter som familjen. Vi vill tillsätta en utredning för hur försörjningsstödet kan bli jämställt och mer individualiserat samtidigt som rådande marginaleffekter för den som går från bidrag till arbete förstärks.
 • Fortsätt att förstärka jobbstimulansen. Försörjningsstödet för arbetsföra måste utformas så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till arbete. Dagens bidragsnivåer behöver ses över och stramas upp samtidigt som jobbstimulansen i försörjningsstödet fortsätter göras mer generös, bland annat genom att säkerställa att jobbstimulans ges i alla kommuner.
 • Inför yrkesskolan och ge dem som saknar gymnasieutbildning chansen till utbildning inom bristyrken. Vi vill införa en ny studieform riktad till den som saknar fullgjord gymnasieutbildning. Yrkesskolan ska vara inriktad mot bristyrken – som exempelvis plattläggare, undersköterska och personlig assistent, och delar av utbildningen ska förläggas på arbetsplatser.
 • Se över hur vi kan skapa fler YH-utbildningar och öka samverkan med närliggande kommuner, samt attraktiviteten/marknadsföra det som finns.
 • Vi måste säkerställa att fler småföretag ges incitament att våga anställa personer som står utanför arbetsmarknaden. Liberalerna vill se enklare jobb med lägre lön. Det är bättre med jobb än att gå på bidrag.

Företag och entreprenörer är viktiga 

Att låta företagen växa betyder nya livschanser för skåningar, minskat utanförskap och ökade skatteintäkter. Närmare två av tre skånska jobb skapas i småföretag och det är oftast via företagen de bästa ideerna kommer och samhällsutvecklingen drivs. Men tyvärr är tillväxtviljan låg bland skånska företag och många upplever stora problem med krångliga lagar, myndighetsregler och myndighetsutövning, dålig infrastruktur och elförsörjning, samt svårigheter att anställa personer med rätt kompetens. Det duger inte. Skåne måste ha ett företagsklimat i toppklass och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det ska vara enkelt att driva företag i Skåne. 

 • Säkerställa att handläggningstider inte blir en propp för företagandet och öppna upp för fler företag att delta i upphandlingar, det tjänar hela samhället på. Sverige bör införa en servicegaranti. Garanti om beslut inom en viss tid ska vara standard för svenska myndigheter, t. ex jordbruksverket, länsstyrelserna och mark- och miljödomstolen, och ekonomisk kompensation ska utgå om den garanterade handläggningstiden inte uppfylls.
 • Minska mängden onödiga regler, som krånglar till vardagen för företagare och arbeta för att utjämna skillnader i regler och avgifter mellan skånska kommuner. Svenska småföretag vill också bidra och vara längst fram i den gröna omställningen, men hindras alltför ofta av stelbenta krav och byråkratiska system.
 • Sänk marginalskatten, skatten på arbete och avskaffa värnskatten för att värna jobb och företagande.
 • Dialogen mellan regionala och kommunala tjänstemän, politiker och näringslivet måste utvecklas. Fler näringslivsdialoger som syftar till att förbättra företagsklimatet i Skåne. Dialogen ska ske så tidigt som möjligt i alla processer som rör frågor som påverkar företagsklimatet och näringslivet.
 • Förbättra offentliga aktörers digitala service. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med regionen, myndigheter och skånska kommuner. Då måste offentliga aktörers digitala tjänster förbättras.
 • Tillåt gårdsförsäljning och gör Skåne till en testregion. Det bör vara tillåtet att sälja egna produkter där de tillverkas. Vingårdar, musterier och mikrobryggerier växer och konsumenternas intresse för närproducerat och alkoholhaltiga drycker i mindre upplagor är stort. En stor efterfrågan och innovativa producenter skapar nya arbetstillfällen. Arbeten som är så viktiga för landsbygdsutvecklingen i Skåne. 
 • Nolltollerans mot vardagsbrott. Det krävs flera åtgärder för att motverka och bekämpa brotten mot företagare.

 

Skåne behöver grön el till ett rättvist pris 

Tillgången på el är ojämnt fördelad i Sverige och i våra elprisområden. Överföringskapaciteten i stamnätet är bristfällig och elkonsumtionen i Skåne är ungefär fyra gånger större än den regionala elproduktionen. Det gör att företag som behöver el i södra Sverige ibland nekas anslutning till elnätet och det skapar även stora prisskillnader på el beroende på vart i landet man bor. Det vill vi ändra på. 

Elsystemet måste fungera under årets alla årstider och under dygnets alla timmar. För klimatets-, företagens- och skåningarnas vardags skull. 

 • Halvera elskatten permanent.
 • Riv upp elprisområdena.
 • Använd kärnkraften. Vi välkomnar alla former av fossilfri elproduktion. Vi värnar vår klimatsmarta energimix av vattenkraft, kärnkraft och förnybart.

Sveriges bästa integration 

Alla människor som kommit till Skåne och våra skånska kommuner måste få chans att komma in i samhället. Det är även en skyldighet för den enskilda som kommit hit att anstränga sig för att det ska bli så. Men en stängd arbetsmarknad och stelbenta system gör det svårt. Barn växer upp omgivna av vuxna som saknar jobb och inte talar svenska. Flickor och pojkar lever i hederns järngrepp. Det vill vi ändra på. Då måste fler få jobb, lära sig svenska, klara skolan och hitta någonstans att bo.

 • Alla som får uppehållstillstånd i Sverige ska få sin kunskap kartlagd tidigt och alla yrkeskunniga som kommer till Sverige ska få en tydlig väg för att hitta tillbaka till dennes arbete.
 • Lär av Landskrona, låt bidragsberoende flytta från utsatta områden. Alla ska ha möjligheter att lyfta sig själva från bidragsberoende. Idag koncentreras människor med försörjningsstöd till några få bostadsområden, vilket gör det svårare för dessa personer att få ett arbete. De kommunala bostadsbolagen ska aktivt arbeta med att erbjuda bidragstagare i utsatta områden möjlighet att byta till en bostad i ett annat område.
 • Öppna arbetsmarknaden för fler. Vi vill införa inträdesjobb för unga och nyanlända med lite lägre lön på första jobbet och enklare regler. Deltagandet i svenska för invandrare (sfi) måste öka, ställas mer krav på och ska kunna kombineras med jobb och praktik. Det gäller både män och kvinnor.
 • Bättre tillsyn av försörjningsstöd, så att fler kan gå från bidrag till självförsörjning. Liberalerna värnar om ett skyddsnät som garanterar att ingen behöver svälta eller bli hemlös. Försörjningsstöd ska alltid utformas och kravställas på ett sätt som gör att så många som möjligt, så snabbt som möjligt, kan bli självförsörjande. Hembesök, krav att lära sig svenska och krav om att aktivt söka jobb ska bli norm.
 • Skolverket ska få i uppdrag att ta fram ett särskilt studiematerial med information om svenska samhället för nyanlända barn inom ramen för den vanliga skolan.
 • Migrationsverket bör få i uppdrag att ta fram en digital kurs som anhöriginvandrare ska genomföra innan de kommer till landet. Det bör tydliggöras att det är ett villkor för anhöriginvandrare att ha genomfört kurs om samhället för att ta del av samhällets förmåner.
 • Kraven för att kunna få permanent uppehållstillstånd bör tydliggöras. Det bör finnas ett krav på egenförsörjning, kunskaper i svenska språket och samhället för att
Senaste från Liberalerna

Senaste från Liberalerna

Fler nyheter från Liberalerna hittar du på vår rikstäckande sida.