Se alla

Fredrik Sjögren

Ordförande Kulturnämnden

Kontaktuppgifter

Övriga uppdrag

Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Prioriterade frågor för mig är att vända trenden med en ökad psykisk ohälsa bland Skånes unga och att alla skåningar får vård i tid, av högsta kvalitet. Som trefaldigt levertransplanterad och även njurtransplanterad är jag väl insatt i vad som ur ett patientperspektiv fungerar väl och mindre väl i svensk sjukvård.

Det krävs ett politiskt krafttag för att förebygga psykisk ohälsa bland skåningar. Vi lever i orolig tid. Två års pandemi ledde för många till en social isolering och minskad fysisk aktivitet, oavsett om de drabbades av själva sjukdomen. Nu rasar ett krig i vårt närområde och vi ser ökade spänningar i Europa. Det gör att många mår dåligt. Trots detta vill en majoritet av partierna i regionfullmäktige nu avveckla Folkhälsoberedningen, Region Skånes enda politiska nivå som uteslutande arbetar med skåningarnas välmående. Det tycker jag är helt fel väg att gå. Region Skånes arbete för ökad psykisk hälsa ska utvecklas – inte avvecklas!

Redan innan pandemin ökade den psykiska ohälsan i befolkningen och störst är ökningen bland våra unga. För att vända denna negativa trend behövs ett ökat fokus och en ökad politisk prioritering på förbättrad psykisk hälsa.

29 juli 2022

Skånska partier - tänk om!

Behovet av en kraftfull och handlingskraftig politik för att förebygga ohälsa bland skåningarna har sällan varit större. Att hälsofrämjande insatser är viktiga håller de…

Kontaktuppgifter

...