Den 16 juni klockan 13:00 träffas Liberalerna Skåne för Skåneråd inför det extrainsatta landsmötet gällande val av ny partiordförande.

Till Skånerådet får varje förening skicka 2 ombud med rösträtt, men samtliga medlemmar är välkomna att delta i diskussionerna.

Vi ses i Polhemsskolans aula, Trollebergsvägen 41 i Lund.
Ombudsregistreringen startar 12:00.

Dagordning för Skånerådet söndagen den 16 juni 2019

1. Skånerådet öppnas
2. Valärenden
Val av mötesordförande
Val av vice mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justerare och tillika rösträknare
3. Fråga om mötet behörigen utlysts
4. Fastställande av dagordning
5. Fastställande av röstlängd tillika ombudsförteckning
6. Förhandlingsordning
7. Vägen fram till ny partiledare
8. Skånska provvalsresultatet
9. Beslut om Skånes partiledarkandidat
10. Uttalande
11. Övriga frågor
12. Mötet avslutas