Se alla

Skola

Skolan förtjänar bättre

Liberalerna är Skånes och hela Sveriges skolparti. Med höga förväntningar, rätt stöd samt ordning och reda ska alla elever kunna bli sitt bästa jag.

Det är kärnan i liberal skolpolitik. För oss liberaler är en likvärdig kunskapsskola en framtidsinvestering – för ett bättre samhälle och för alla barns chans att hitta sin egen väg och uppnå sin dröm.

Ordning och reda

Om skolan ska vara en plats där barn skapar sin framtid genom att tillägna sig kunskap och färdigheter, är det helt avgörande att barnen har studiero i klassrummet och trygghet i hela skolan. Liberalernas program Ordningslyftet innehåller tio åtgärder för att stärka elevers rätt till en trygg skola, säkra studieron i klassrummen och ge lärarna mandat att vara ledare i klassrummet.

Återförstatliga skolan

Staten ska vara arbetsgivare för lärarna, finansiera undervisningen och utforma ett nationellt utvärderingssystem för likvärdighet. Liberalerna vill att ett förstatligande av skolorna i utsatta områden prioriteras först, då behoven av bättre skolor är som störst där.

Se varje elevs behov

Alla barn är lika mycket värda men alla barn är inte likadana. Samtliga elever ska få möjlighet att nå sin fulla potential i skolan – oavsett om eleven behöver stöd för att komma ikapp eller utmaningar som gör att de kan springa vidare. Medan Socialdemokraterna vill stöpa skoleleverna i samma form ser vi liberaler till varje elevs individuella behov. Vissa elever behöver fler utmaningar för att inte stå still medan andra behöver mer stöd.

Stödundervisningen i grundskolan har minskat generellt under Socialdemokraternas tid vid regeringsmakten. Den långtgående inkluderingstanken är dålig för alla elever. Lärare i mer inkluderade klassrum ägnar mindre tid åt undervisningen och mer tid åt att hålla ordning. Liberalerna vill därför se fler särskilda undervisningsgrupper så att barn med särskilda behov får rätt stöd.  Vi vill också se fler spetsutbildningarna i skolan för de elever som behöver mer utmaningar.

Värna rätten att välja skola

Medan Socialdemokraterna vill sänka skolpengen för alla barn i friskolor, vill vi liberaler satsa på att höja kvaliteten på utbildningen – för alla barn, i alla skolor. Vi liberaler menar att det är helt fel att slå undan benen på fristående skolor. Vi ser ett stort värde i att elever och föräldrar ges möjlighet att välja skola. Det kan finnas många skäl till att en elev föredrar en särskild skola. Det kan handla om allt ifrån att en elev vill gå på en skola med en särskild profil, eller vill byta från en skola som hen inte trivs på. Liberalerna kommer att fortsätta att kämpa för valfrihet och att de elever som vill gå i en fristående skola inte få sin skolpeng sänkt.

Samtidigt finns brister med den 30 år gamla friskolereformen. Dessa vill vi liberaler åtgärda. Liberalerna vill därför se en ny friskolereform och få på plats en ny och samlad lag för friskolor som reglerar deras verksamhet. På samma sätt som andra samhällskritiska verksamheter har en särskild lag, vill vi att även friskolorna ska ha det. Med en samlad friskolelag skulle det bli möjligt att ställa tydliga krav på likvärdiga regler som främjar kvalitet, kunskap och långsiktighet för friskolor. Det gör det också möjligt att sätta upp krav på långsiktigt åtagande, kompensatorisk resursfördelning och begränsa möjligheterna till vinstuttag från skolverksamheter.

Nej till religiösa friskolor

Religiösa friskolor riskerar att försämra integrationen i Sverige och hämma elevernas frihet. Särskilt allvarligt är att de barn som har störst behov av att integreras i Sverige ofta är samma barn som sätts i religiösa friskolor. Så får det inte vara – skolan ska vara en plats där kunskap och bildning står i fokus, inte religionsutövning. Liberalerna vill att en ny lag införs som helt förhindrar religiösa friskolor från att bedriva undervisning inom ramen för det svenska skolväsendet. Syftet med förbudet är att värna elevernas rätt till frihet och personlig utveckling i en skolmiljö där både undervisningen och övriga delar av verksamheten är allsidig och icke-konfessionell. Ett stopp för etablering av nya eller expandering av befintliga religiösa friskolor ska införas skyndsamt och de befintliga ska avvecklas under ordnade former under nästa mandatperiod.

Läraryrket måste bli mer attraktivt

Oavsett skolsystemets utformning så är det lärarens undervisning i klassrummet som är avgörande. Därför vill Liberalerna stärka läraryrkets attraktivitet och status. Lärarutbildningen måste förbättras genom ökat fokus på metodik och höjda antagningskrav. Lärarnas status måste höjas genom högre löner, bättre möjligheter att göra karriär och en förbättrad arbetsmiljö. Lärarlegitimationen, som infördes under Alliansens regeringstid på Liberalernas initiativ, ska utvecklas. Den nuvarande utformningen är för generell. För att öka undervisningens kvalitet bör huvudprincipen vara att lärarna endast ska undervisa och sätta betyg i de ämnen de har legitimation i. Vi vill också att lärare ska få vara lärare, inte administratörer. Därför behövs mer stödpersonal som kan avlasta lärarna från administrativa sysslor.