Se alla

Mer förebyggande insatser

Växla upp folkhälsoarbetet

Den bästa vården är den som aldrig behöver ges. Bättre förebyggande arbete och tidiga insatser är viktigt för att förhindra ohälsa. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser stärker människors frihet och självständighet.

 • Behåll Folkhälsoberedningen. Behovet av en kraftfull och handlingskraftig
  politik för att förebygga ohälsa bland skåningarna har sällan varit större.
  Regionens Folkhälsoberedning ska utvecklas, inte avvecklas.
 • Goda uppväxtvillkor för skånska barn. Ett barns uppväxt går inte i
  repris. Med fler familjecentraler och barnskyddsteam på sjukhusen vill
  Liberalerna att fler barn ska få en bra start i livet. Region Skåne ska också
  stödja den idéburna sektorns arbete för en meningsfull fritid och bättre
  hälsa för barn och unga i Skåne.
 • Ta fram en strategi för regionens folkhälsoarbete. Liberalerna vill ta
  fram en regional sammanhållen strategi för hälsa. Den ska ha ett brett
  samhällsperspektiv och inkludera frågor kring jämlikhet, delaktighet,
  språkkunskaper och jämställdhet. Särskilt fokus ska sättas på dem som
  oftare drabbas av ohälsa och för tidig död.
 • Arbeta förebyggande mot våld i nära relationer. Ett av de största hoten
  mot folkhälsan är våld i nära relationer. Det ska finnas sjukvårdspersonal
  i beredskap som har särskild utbildning i såväl omhändertagande som
  dokumentation. Kunskapen inom sjukvården kring framför allt barn och
  unga som lever i miljöer med hedersvåld måste öka.