Se alla

Hela Skåne ska leva

Skåne har fantastiska förutsättningar. Men mer måste göras för att minska arbetslösheten och stärka tillväxten i vår region. Region Skåne kan göra mycket för att skapa förutsättningar för ett bättre företagsklimat, ett rikare kulturliv och en snabbare grön omställning i Skåne.

 • Billigare el i Skåne. När Skånes städer växer och när transportsektorn
  och industrin elektrifieras ökar efterfrågan på elektrisk effekt. Inte minst
  för att nå klimatmålen behöver tillgången till fossilfri el kunna garanteras.
  Liberalerna vill se mer planerbar energiproduktion i Skåne, enhetliga
  elpriser i hela Sverige och sänkt skatt och moms på el.
 • Utbildning är avgörande för att fler ska komma in i arbetsmarknaden.
  Liberalerna vill att Region Skåne ska arbeta för att få fler skåningar i
  arbete genom bättre matchning på arbetsmarknaden och bygga en stark
  utbildningsregion med livslångt lärande.
 • Region Skåne ska satsa på Life Science. Skåne ska vara en ledare för
  regionala innovationsinsatser, med hälso-och sjukvården som hävstång för
  snabb tillväxt och innovation inom Life Science-industrin.
 • Effektivare vattenanvändning. Liberalerna vill att Region Skåne fortsätter
  att främja innovativa lösningar för en mer effektiv vattenanvändning i det
  skånska näringslivet.
 • Klimatsmart byggande. Liberalerna vill att minst hälften av den
  betong som används inom Region Skånes kommande byggnader ska vara
  så kallad slaggbetong. Det kan minska klimatavtrycket med upp till 50
  procent.
 • Återbruk av byggmaterial. Liberalerna vill att Region Skåne arbetar
  aktivt för att återbruka byggmaterial i de fastigheter regionen ansvarar
  för. Genom att låta exempelvis innerdörrar och fönster från en gammal
  byggnad få nytt liv när en ny fastighet ska byggas stärker vi den cirkulära
  ekonomin och reducerar regionens klimatavtryck.
 • Minskad klimatpåverkan från textilier. Textilier har stor miljöpåverkan
  och står för en betydande del av de globala koldioxidutsläppen. Därför
  måste Region Skåne arbeta för att minska textiliers klimatpåverkan.
 • Låt gröna lokala näringar växa. Liberalerna vill ge gröna skånska
  näringar goda förutsättningar att utvecklas. Detta är viktigt inte minst ur
  ett beredskapsperspektiv.
 • Gårdsförsäljning av alkoholdrycker. Liberalerna vill att Skånes duktiga
  vinbönder och ölproducenter ska kunna sälja sina produkter direkt till
  besökare.
 • Ett tillgängligt kulturliv. Kulturen ska vara tillgänglig för alla, även
  för den med funktionshinder. Vi måste utveckla tillgängligheten och
  professionen för människor med funktionsnedsättning.
 • Fler ord till fler familjer. Region Skåne ska arbeta för att stärka och
  stimulera till språk- och läsutveckling hos barn.
 • Ett nytt konstnärligt nationellt uppdrag. Vid sidan av institutionerna
  med nationellt uppdrag bör ett särskilt konstnärligt nationellt uppdrag
  ges, där en viss scen får i uppdrag att vara konstnärligt drivande under
  en viss period. Det skulle till exempel kunna handla om att ge en regional
  opera, dansteater, teater eller konserthus ett särskilt flerårigt statligt stöd
  för att utveckla sina konstformer och nå ny publik.
 • Fler mötesplatser. Alltför många årsrika skåningar lever i ofrivillig
  ensamhet. Därför är det viktigt att utveckla mötesplatser där människor
  möts och utbyter dialog, initiativ och samarbeten. Liberalerna vill se fler
  mötesplatser där kultur och bildning står i centrum.