Se alla

Från bristyrke till drömjobb

Den skånska sjukvårdens absolut viktigaste resurs är medarbetarna. Inte minst under pandemin har sjukvårdspersonalen visat en otrolig förmåga att anpassa sig till en ny svår verklighet och ett enastående engagemang för att vårda svårt sjuka covidpatienter. Liberalerna vill satsa på medarbetarna för att både locka fler att söka sig till skånsk sjukvård och få fler att stanna kvar. Ansvar och befogenheter ska ligga så långt ut i organisationen som möjligt för att frigöra den kraft, kunskap, kreativitet och engagemang som finns hos medarbetarna. Målet ska vara att regionen klarar av sitt uppdrag med fast anställd personal. Problemet med inhyrning av tillfällig personal är inte primärt kostnaden, utan brister i kvalitet, kontinuitet och helhetsansvar.

 • Fler karriärmöjligheter för alla inom vården. Liberalerna vill att
  sjukvårdspersonalen ska kunna göra karriär och höja sin lön utan att
  behöva byta arbetsgivare. Vi vill se fler karriärtjänster och fler karriärstegar
  inom samtliga yrkeskategorier.
 • Mer flexibilitet för att få ihop livspusslet. Region Skåne måste i högre
  grad anpassa sig till medarbetarnas önskemål vid schemaläggning.
 • Tid för forskning. Liberalerna vill att medarbetarna inom vården får
  avsatt tid som är dedikerad till vidareutbildning, fortbildning och forskning.
 • Inför ett 24/7-tillägg. Liberalerna vill att det ska märkas betydligt mer
  i lönekuvertet om du som vårdanställd väljer att arbeta på schemalagd tid
  under kvällar och helger. Idag är skillnaden mellan att arbeta dagtid och
  kvällstid för liten. Därför vill vi införa ett tillägg för dem som väljer att
  arbeta schemalagd kväll, natt- och helgtid.
 • Uppmuntra fler att bli specialister. Region Skåne erbjuder för närvarande
  betald specialistutbildning för vissa specialistkompetenser. Liberalerna vill
  utöka den satsningen till att omfatta fler specialistkompetenser.
 • Inrätta kombinationstjänster mellan sjukvården och kommunerna.
  Att arbeta några månader i taget på varje ställe skapar förståelse för vad
  som görs på respektive arbetsplats och en mer varierande arbetsmiljö.
 • Förstärk yrkesintroduktionen. Nyanställda undersköterskor, skötare och
  barnsköterskor ska erbjudas en förstärkt yrkesintroduktion bland annat för
  att bygga yrkesidentiteten och öka tryggheten för dessa personalgrupper.
 • Använd kompetensen rätt. Liberalerna vill att alla som arbetar inom
  den skånska sjukvården ska syssla med arbetsuppgifter som tar tillvara
  just deras kompetens på bästa sätt. Den som har utbildat sig till läkare,
  sjuksköterska och undersköterska ska arbeta med sjukvård. Administration
  och annan vårdnära service bör så långt som möjligt automatiseras eller
  skötas av andra yrkeskategorier, exempelvis servicevärdar.
 • Ja till bisysslor. Vårdköer beror till stor del på brist på vissa
  personalkategorier. Därför måste möjligheter skapas för regionens
  anställda till bisysslor, så att de som vill och kan bidra ges möjligheten.
 • Inför en fortbildningsgaranti för vårdens legitimationsyrken. Region
  Skåne måste som arbetsgivare skapa förutsättningar för personalen att
  fortbilda sig.