Vårens förbundsmöte för Liberalerna Skåne sköts upp på grund av omständigheter med risk för spridning av coronaviruset. Förbundsstyrelsen i Skåne kallar med hänvisning till detta på nytt till årsmöte 2020. 

När: Lördagen den 26 september kl 13.00

Var: Hotell Marina Plaza i Helsingborg alternativt digitalt

Varje lokal förening ska utse ett ombud för varje påbörjat tjugotal medlemmar för vilka stadgeenliga avgifter erlagts den 31 december föregående år. Som ombud kan endast medlem i Liberalerna tjänstgöra. Medlem kan tjänstgöra som ombud först efter det att tre månader gått sedan inträdet i den förening medlemmen är ombud för. Ordförande ombeds anmäla ombud till skane@liberalerna.se så snart som möjligt.

Huruvida mötet blir digitalt eller fysiskt kommer bero på det aktuella smittspridningsläget, och kommer meddelas senast den 1 september. Förhandlingsordning publiceras här på hemsidan tillsammans med övriga handlingar senast två veckor före mötet.

Från förbundets sida kommer vi vinnlägga oss att bereda alla medlemmar möjlighet att ta del av årsmötet. De medlemmar som ej är ombud men önskar närvara vid mötet och har förhinder att delta antingen om det blir fysiskt eller digitalt ska meddela kansliet detta senast den 30 augusti, så att vi har möjlighet att hitta alternativa sätt att ta del av mötet i mindre grupper.